SP500 och de olika sektorerna

Nu ska vi titta på börsens olika sektorer men utifrån SP500-bolagens perspektiv. SP500 är ju ett av världens mest kända index och samlar de 500 största börsbolagen i USA. Här finns alltså bolag från både NYSE (New York Stock Exchange) och NASDAQ. Så dessa sektorer kan alltså ses som de största och mest betydelsefulla sektorerna i USA. I USA delar man sedan in varje sektor i olika branscher, men vi håller oss till sektorerna för att inte göra det hela allt för komplicerat.

Communication Services

I USA har man en sektor som innefattar allt som har med telekommunikation att göra. Allt från klassiska telebolag till leverantörer av internet ryms inom sektorn. Sektorn är stor och upptar så mycket som 10% av den totala marknaden i USA.

Konsumtion

I USA har man identifierat två sektorer för konsumtion. En för så kallad utökad konsumtion, så som bilar, resor, hotell, lyxvaror, kläder, etc. Egentligen allt som inte är dagligvaror. Denna sektor upptar också cirka 10% av den totala marknaden. Sektorn är mycket konjunkturkänslig och reagerar snabbt på förändringar i den nationella ekonomin.

Den andra sektorn är alltså dagligvarukonsumtion. Här finner vi bolag som verkar inom matproduktion, hushållsprodukter och tobaksindustrin. Sektorn är också konjunkturkänslig, men inte på samma sätt som dess tvillingsektor. Detta beror på att det ryms många nödvändighetsprodukter i den här sektorn, sådant som människor i regel inte kan vara utan även om det är lågkonjunktur.

Energi

Energisektorn i USA är inte så stor som man skulle kunna tro. Totalt utgör den endast 5% av den totala marknaden. Det beror egentligen på att den amerikanska ekonomin är mycket stor och att USA inte har någon större utvinning av olja i egen regi. Energisektorn är följer ofta konjunkturen av den tillverkande industrin.

Finans

Finanssektorn i USA är (kanske inte helt oväntat?) stor. Hela 14% av den totala marknaden utgörs av finansbolag och olika finansiella institut. I USA har man helt andra regleringar än vad vi har i Sverige och bankerna tillåts rent krasst att ta ut svängarna mer i USA än vad bankerna i Sverige får. I New York finns Wall Street – världens i särklass mest kända och största centra för storbanker och investmentbolag.

Hälsa

Hälsosektorn i USA är också stor. Amerikanarna exporterar mycket mediciner utomlands men konsumerar också en hel del själva. Sektorn med läkemedelsaktier utgör hela 15% av den totala marknaden. Många av världens största läkemedelsproducenter är baserade i USA.

Industri

Industrisektorn är inte jättestor i USA – om än betydande. Cirka 10% av den totala marknaden. USA har på senare år kämpat med att företag valt att förlägga sin produktion i låglöneländer. Regleringar för att stoppa detta har haft svårt att finna folkligt stöd i USA, som i regel är emot införandet av alla typer av begränsningar i företags verksamheter. Donald Trump har varit inne på att införa regler och subventioner för att få företag att behålla sin produktion i USA. Håller man öronen öppna så kan det finnas öppningar i den här sektorn.

IT

IT-sektorn är som sagt stor i hela världen. USA är inget undantag. Många stora företag har startats och har sin bas i USA. Facebook, Microsoft, Apple för att nämna några. Är det något som amerikanarna verkligen lyckats med så är det att i god tid hoppa på IT-hypen och förvalta den väl. Idag finns det många välmående IT-företag i USA och sektorn utgör hela 20% av den totala marknaden.

Råvaror

Råvarusektorn i USA är liten. Man har ingen större utvinning av vare sig skog eller metaller. Sektorn är dock mycket känslig för konjunkturen och här finns det möjlighet att göra bra investeringar om man har koll på svängningarna i den nationella ekonomin. Sett till den totala marknaden så utgör råvaror och denna sektor bara dryga 3%.

Fastighet

Fastighetssektorn fick ju sig en rejäl smäll efter finanskrisen 2008. Den har inte återhämtat sig än men den har stabiliserats. Idag utgör fastighetsaktier 3% av den totala marknaden och byggandet i USA är sakta på väg uppåt igen.

Tjänster

Tjänstesektorn är en viktig del i USA:s ekonomi. Många småbolagsaktier är verksamma inom denna sektor, vilket gör att dess roll inte syns lika tydligt på storbolagsindexet SP500. Totalt handlar det om 3,18% av marknaden.

Det här är dom mest betydelsefulla sektorerna på de amerikanska börserna. Vill man investera i den amerikanska ekonomin så är det viktigt att exponera sig mot flera av sektorerna för att på så sätt sprida sin risk. Det är också viktigt att identifiera vilka sektorer som rör sig med konjunkturen och vilka som är mer motståndskraftiga mot konjunkturrörelser. Välj att investera diversifierat och läs mycket av det som skrivs i media. Den amerikanska ekonomin är mycket transparent, vilket skapar goda förutsättningar för väl avvägda beslut.

SP500 – det näst största aktieindexet i USA

SP500 – det näst största aktieindexet i USA

SP500, även kallat Standard & Poor’s 500, är det näst största aktieindexet i USA och består av över 500 av de största börsnoterade aktiebolagen som finns där. Det allra största aktieindexet i USA är Dow Jones Industrial Average. Aktierna som finns på SP500 kan köpas och säljas på såväl NASDAQ och New York Stock Exchange. Vilka aktier som finns med på SP500-indexet har bestämts av en kommitté och syftar till att vara representativa för de industrier som finns i USA.

Samtliga av de företag som listas på SP500 är amerikanska och deras totala marknadsvärde uppgår till över 5,4 miljarder USD, vilket motsvarar lite mindre än 50 miljarder SEK. Aktieindexet SP500 skapades av det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s, som såg till att indexet uppkallades efter det egna institutet.

SP500
SP500

Standard & Poor’s (SP)

Standard & Poor’s är ett kreditvärderingsinstitut som har sitt huvudkontor i New York, USA. De grundades år 1860 och utgav på den tiden sammanställd affärsinformation om olika företag inom järnvägsbranschen. Från början kallades det egna företaget för ”H.V och H.W. Poor Co.”, efter grundaren Henry Varnum Poor och sonen Henry William Poor

I början av 1900-talet skapades företaget Standard Statistics Bureau av Luther Lee Blake, som syftade till att förmedla finansinformation om flera olika företag. Efter ett tag, år 1941, beslutade sig Poor-familjen och Lee Blake att slå ihop sina företag till ett, vilket resulterade i grundandet av Standard & Poor’s Corp. Sedan 1966 ingår företaget i företagsgruppen vid namn The McGraw-Hill.

Idag ägnar sig Standard & Poor’s åt att publicera finansiell forskning samt analyser av obligationer och aktier. De ägnar sig även åt att bedöma kreditvärdighet och vilka risker det finns med olika lån till stater och företag. Företaget är idag ett av de tre största som finns inom kreditvärdering, tillsammans med Moody’s Investor Services (USA) och Fitch Ratings (Frankrike).

SP500 och dess historik

Aktieindexet SP500 skapades år 1957 av Standard & Poor’s. Standard & Poor’s hade skapat aktieindex redan innan dess och det första uppkom år 1923. I takt med den moderna teknologiutvecklingen kunde aktieindexen som skapades efter ett tag bestå av sammanställningar i realtid och därefter började aktieindexen få större spridning. Då SP500 är det aktieindexet som listar över 500 av de mest omsatta bolagen som finns i USA kom det också att bli ett väldigt populärt index för investerare.

Sedan SP500’s uppkomst har indexet innehaft både högre och lägre värden. Förenklat skulle man kunna beskriva det som att värdena är som högst innan en finansiell kris, och lägst efter. Kriserna som ägt rum de senaste åren i USA har bland annat varit efter IT-boomen i början av 2000-talet, bolånekrisen 2007 och den globala finanskrisen mellan 2007-2008. Trots att kriserna ofta har varit kopplade till en specifik marknad, såsom IT-branschen eller bolånebranschen, så påverkar det alltid den finansiella sektorn. Under 2000-talet har SP500 hittills (januari 2019) stått som högst under år 2000 och som lägst år 2009.

SP500 och dess kriterier

Vilka bolag som finns listade på SP500 är som tidigare nämnt beslutat om av en kommitté utifrån följande kategorier:

 1. Börsvärde: Börsvärdet syftar till det totala kursvärdet som ett företag har på samtliga av sina aktier. Värdet räknas ut genom att ta ut kursen för en aktie i bolagen och sedan multiplicera det med det totala antalet aktier som finns i bolaget.
 2. Likviditet: Likviditet syftar här på ett företags förmåga att betala och att hålla en god ekonomi.
 3. Hemvist: Hemvisten för företaget ska vara i USA, vilket syftar till var företaget har sin bas.
 4. Public Float: Public Float är hur stor andel av företagets aktier som erhålls av offentliga investerare. Att räkna ut detta blir ett sätt att lättare kunna avgöra företagets marknadsvärde, då det utöver ett ekonomiskt värde även visar på vilka offentliga aktörer som anser att företaget är värt att investera i. I vissa fall kan samtliga aktier som erhålls av utomstående aktörer räknas till Public Float.

Global Industry Classification Standard: Global Industry Classification Standard är ett klassificeringssystem över branscher, för företag som är börsnoterade. Branschklassificeringssystemet består av elva sektorer som innehar olika sektorkoder:

 1. Energi. Hit räknas bland annat olja, gas, kol och energirelaterad utrustning.
 2. Material. Det kan till exempel vara metaller, kemi, trä och papper.
 3. Industrivror och industritjänster. Gäller bland annat transporter och färdmedel såsom flyg, försvar, maskiner, bygg, lastbilar, fartyg, flygbolagstjänster och liknande.
 4. Sällanköpsvaror och sällanköpstjänster. Exempelvis vitvaror, bilar, båtar, kläder, media.
 5. Dagligvaror. Såsom livsmedel, dryck, skönhetsprodukter, tvättmedel.
 6. Hälsovård. Sjukvård,medicin, bioteknik.
 7. Finans. Hit räknas exempelvis banker och försäkringsbolag.
 8. Informationsteknik. Datorer, mjukvara, mobiltelefoner, kontorsutrustning och liknande.
 9. Teleoperatörer. Gäller för operatörer som erhåller nät till telefoner och internet.
 10. Kraftförsörjning. El och elrelaterade produkter.
 11. Fastigheter. Bostäder, byggnader, etc.
 • Finansiell hållbarhet: Syftar till att kolla så att företaget har en stabil ekonomi, att deras ekonomi historiskt har varit god och att den finansiella hållbarheten för framtiden bedöms vara bra.
 • Tid som bolaget varit tillgängligt för allmänheten att handla aktier i: Även hur lång tid ett företag har varit tillgängligt för allmänheten att handla aktier i är en sak som kommittén har med i sin bedömning.
 • Var aktien är noterad: Bolagen måste vara listade publikt på något av följande ställen: NYSE, NYSE Arca, NYSE MKT, NASDAQ, NSADAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market eller NASDAQ Capital Market.

Utöver att företaget måste uppfylla kraven för ovanstående områden krävs det även att följande kriterier är uppfyllda:

 • Börsvärde: Företagens börsvärde måste vara minst 5,3 miljarder USD.
 • Värde per aktie: Varje aktie som företaget erhåller måste ha ett värde på minst 1 USD.
 • Antal aktier i omsättning per månad: Företaget måste ha en omsättning på minst 250 000 aktier per månad. Nivån måste varit på minst denna miniminivå varje månad det senaste halvåret.

Hur fungerar SP500?

SP500 är ett aktieindex vars värde ändras konstant utifrån de underliggande aktierna i indexet. Indexet beräknas utifrån det genomsnittliga börsvärdet på de listade bolagen i SP500 som är viktade mot indexet. På så sätt kan ett bolag sägas utgöra en viss procentandel av det totala indexet. SP500 är ett marknadsviktat index och bolagen viktas alltid i förhållande till det börsvärde de har, detta gör att SP500-indexet skiljer sig från vissa andra aktieindex i USA som till exempel Dow Jones Industrial Average som är prisviktat. SP500 är både marknadsviktat och free-float weighted.

När ett aktieindex är marknadsviktat innebär det att aktiemarknadsindexet består av en viss mängd komponenter i form av bolag, vilka viktas i enighet med sitt totala marknadsvärde baserat på sina utestående aktier. Kurserna ändras dagligen, vilket också gör att aktieindexvärdet förändras. Varje aktieprisförändring påverkar indexet proportionerligt mot det totala marknadsvärdet som företaget har. Detta beräknas genom att ta priset för aktiekursen multiplicerat med antalet utestående aktier.

En variant av marknadsviktat aktieindex är vad som kallas för free-float weighting, vilket är en typ som SP500 delvis är utformad som. Detta innebär att man kan se hur stor andel av de utestående aktierna som innehas av allmänheten, i jämförelse med andra mer officiella innehavare som regeringen eller personer som jobbar inom företaget. Det kan till exempel hända att ett företag erhåller exempelvis 15 procent av sina aktier till aktörer som befinner sig i nära anslutning till företaget, medan resten erhålls till allmänheten. När man beräknar ett free-float-viktat index görs det alltså utifrån de aktier som finns tillgängliga för allmänheten. Om 15 procent erhålls till specifika aktörer är det alltså 85 procent som finns tillgängligt för allmänheten, vilket är vad man baserar företagets ”flytfaktor” på.

Då SP500 strävar efter att vara ett konsekvent index över tid har de sett till att det sker justering av vissa företagsåtgärder vilka påverkar marknadsvärdet. Det kan till exempel gälla saker som utdelningar, omstruktureringar, spin-offs, fusioner och emissioner. Vilka företag som är listade i SP500 förändras också regelbundet, då vissa företag kan upphöra att uppfylla kriterierna som krävs för att få vara med på indexet – och andra företag kan leva upp till de förutsättningar som finns.

När justeringar görs krävs det också att en motsvarande divisorjustering görs för att få ett korrekt värde. Detta syftar främst till att se till att förhindra att indexvärdet förändras enbart som en följd av ett visst företags finansiella åtgärder, men också som ett sätt att justera indexet när till exempel ett företag byts ut mot ett annat. På så sätt kan indexet också förbli konstant, trots att dess beståndsdelar byts ut. Justeringarna som görs genomförs alltid efter att handel har slutförts och att beräkningen av stängningsvärdet har blivit gjord. Justeringarna gäller inte för stock-splits, men för aktieutdelningar, återköp av aktier, särskilda kontantutdelningar, företagsförändringar, spin-offs och fusioner bland annat.

SP500-indexet uppdateras var femtonde sekund under handelssessioner, och indexvärdena sprids sedan av Reuters America, Inc., vilket är ett dotterbolag till Thomson Reuters Corporation.

Utöver SP500 finns det även andra SP-aktieindex, såsom SP100, SP 400, SP 500 Dividnd Aristocrats, SP 600 och SP 1500. Det finns också ett SP-index som är inriktad på den Europeiska marknaden, vid namn SP Europe 350, som listar de 350 mest omsatta bolagen i Europa.

SP500 – aktier lista – alla aktier som ingår i S&P500

SP500 aktier – lista

SP500 är ett amerikansk aktiemarknadsindex baserat på marknadsvärden på 500 stora företag som har stamaktier listade på NYSE, NASDAQ eller CBOE BZX Exchange. SP 500 skiljer sig från Dow Jones Industrial Average och NASDAQ Composite Index, på grund av sin varierande konstituent och viktningsmetodik.

Det är ett av de vanligast förekommande aktieindexen, och många anser att det är en av de bästa representationerna på den amerikanska aktiemarknaden och för den amerikanska ekonomin.

LIVEKURSER FÖR ALLA SP500 aktier.

Lista med SP500 aktier

A Agilent Technologies
AAL American Airlines Group
AAP Advance Auto Parts
AAPL Apple
ABBV AbbVie
ABC AmerisourceBergen
ABT Abbott Laboratories
ACN Accenture
ADBE Adobe Systems
ADI Analog Devices
ADM Archer-Daniels Midland
ADP Automatic Data Processing
ADS Alliance Data Systems
ADSK Autodesk
AEE Ameren
AEP American Electric Power
AES AES
AET Aetna
AFL Aflac
AGN Allergan
AIG American International Gr
AIV Apartment Inv & Mgmt
AIZ Assurant
AJG Arthur J. Gallagher
AKAM Akamai Technologies
ALB Albemarle
ALGN Align Technology
ALK Alaska Air Group
ALL Allstate
ALLE Allegion
ALXN Alexion Pharmaceuticals
AMAT Applied Materials
AMD Advanced Micro Devices
AME AMETEK
AMG Affiliated Managers Group
AMGN Amgen
AMP Ameriprise Financial
AMT American Tower
AMZN Amazon.com
ANDV Andeavor
ANSS Ansys
ANTM Anthem
AON Aon
AOS A.O. Smith
APA Apache
APC Anadarko Petroleum
APD Air Products & Chemicals
APH Amphenol
APTV Aptiv
ARE Alexandria Real Estate
ARNC Arconic
ATVI Activision Blizzard
AVB AvalonBay Communities
AVGO Broadcom
AVY Avery Dennison
AWK American Water Works Co
AXP American Express
AYI Acuity Brands
AZO AutoZone
BA Boeing
BAC Bank of America
BAX Baxter International
BBT BB&T
BBY Best Buy Co
BDX Becton, Dickinson and Co
BEN Franklin Resources
BF.B Brown-Forman
BHF Brighthouse Financial
BHGE Baker Hughes, a GE
BIIB Biogen
BK Bank of New York Mellon
BLK BlackRock
BLL Ball
BMY Bristol-Myers Squibb
BRK.B Berkshire Hathaway
BSX Boston Scientific
BWA BorgWarner
BXP Boston Properties
C Citigroup
CA CA
CAG Conagra Brands
CAH Cardinal Health
CAT Caterpillar
CB Chubb
CBG CBRE Group
CBOE Cboe Global Markets
CBS CBS
CCI Crown Castle Intl
CCL Carnival
CDNS Cadence Design Systems
CELG Celgene
CERN Cerner
CF CF Industries Holdings
CFG Citizens Financial Group
CHD Church & Dwight Co
CHK Chesapeake Energy
CHRW C.H. Robinson Worldwide
CHTR Charter Communications
CI Cigna
CINF Cincinnati Financial
CL Colgate-Palmolive
CLX Clorox
CMA Comerica
CMCSA Comcast
CME CME Group
CMG Chipotle Mexican Grill
CMI Cummins
CMS CMS Energy
CNC Centene
CNP CenterPoint Energy
COF Capital One Financial
COG Cabot Oil & Gas
COL Rockwell Collins
COO The Cooper Companies
COP ConocoPhillips
COST Costco Wholesale
COTY Coty
CPB Campbell Soup
CRM Salesforce.com
CSCO Cisco Systems
CSRA CSRA
CSX CSX
CTAS Cintas
CTL CenturyLink
CTSH Cognizant Tech Solns
CTXS Citrix Systems
CVS CVS Health
CVX Chevron
CXO Concho Resources
D Dominion Energy
DAL Delta Air Lines
DE Deere
DFS Discover Financial
DG Dollar General
DGX Quest Diagnostics
DHI D.R. Horton
DHR Danaher
DIS Walt Disney
DISCA Discovery Communications
DISCK Discovery Communications
DISH DISH Network
DLR Digital Realty Trust
DLTR Dollar Tree Stores
DOV Dover
DPS Dr Pepper Snapple Group
DRE Duke Realty
DRI Darden Restaurants
DTE DTE Energy
DUK Duke Energy
DVA DaVita
DVN Devon Energy
DWDP DowDuPont
DXC DXC Technology
EA Electronic Arts
EBAY eBay
ECL Ecolab
ED Consolidated Edison
EFX Equifax
EIX Edison International
EL The Estee Lauder
EMN Eastman Chemical
EMR Emerson Electric
EOG EOG Resources
EQIX Equinix
EQR Equity Residential
EQT EQT
ES Eversource Energy
ESRX Express Scripts Holding
ESS Essex Property Trust
ETFC E*TRADE Financial
ETN Eaton
ETR Entergy
EVHC Envision Healthcare
EW Edwards Lifesciences
EXC Exelon
EXPD Expeditors International
EXPE Expedia
EXR Extra Space Storage
F Ford Motor
FAST Fastenal
FB Facebook
FBHS Fortune Brands Home
FCX Freeport-McMoRan
FDX FedEx
FE FirstEnergy
FFIV F5 Networks
FIS Fidelity National Info
FISV Fiserv
FITB Fifth Third Bancorp
FL Foot Locker
FLIR FLIR Systems
FLR Fluor
FLS Flowserve
FMC FMC
FOX Twenty-First Century Fox
FOXA Twenty-First Century Fox
FRT Federal Realty Investment
FTI TechnipFMC
FTV Fortive
GD General Dynamics
GE General Electric
GGP GGP
GILD Gilead Sciences
GIS General Mills
GLW Corning
GM General Motors
GOOG Alphabet
GOOGL Alphabet
GPC Genuine Parts
GPN Global Payments
GPS Gap
GRMN Garmin
GS Goldman Sachs Group
GT Goodyear Tire & Rubber
GWW W.W. Grainger
HAL Halliburton
HAS Hasbro
HBAN Huntington Bancshares
HBI Hanesbrands
HCA HCA Healthcare
HCN Welltower
HCP HCP
HD Home Depot
HES Hess
HIG Hartford Financial
HII Huntington Ingalls Indus
HLT Hilton Worldwide Holdings
HOG Harley-Davidson
HOLX Hologic
HON Honeywell International
HP Helmerich & Payne
HPE Hewlett Packard Enterprise
HPQ HP
HRB H&R Block
HRL Hormel Foods
HRS Harris
HSIC Henry Schein
HST Host Hotels & Resorts
HSY The Hershey
HUM Humana
IBM IBM
ICE Intercontinental Exchange
IDXX IDEXX Laboratories
IFF International Flavors
ILMN Illumina
INCY Incyte
INFO IHS Markit
INTC Intel
INTU Intuit
IP International Paper
IPG The Interpublic Group
IQV IQVIA Holdings
IR Ingersoll-Rand
IRM Iron Mountain
ISRG Intuitive Surgical
IT Gartner
ITW Illinois Tool Works
IVZ Invesco
JBHT JB Hunt Transport
JCI Johnson Controls
JEC Jacobs Engineering Group
JNJ Johnson & Johnson
JNPR Juniper Networks
JPM JPMorgan Chase
JWN Nordstrom
K Kellogg
KEY KeyCorp
KHC Kraft Heinz
KIM Kimco Realty
KLAC KLA-Tencor
KMB Kimberly-Clark
KMI Kinder Morgan
KMX CarMax
KO Coca-Cola
KORS Michael Kors Holdings
KR Kroger
KSS Kohl’s
KSU Kansas City Southern
L Loews
LB L Brands
LEG Leggett & Platt
LEN Lennar
LH Laboratory Corp
LKQ LKQ
LLL L3 Technologies
LLY Eli Lilly
LMT Lockheed Martin
LNC Lincoln National
LNT Alliant Energy
LOW Lowe’s Companies
LRCX Lam Research
LUK Leucadia National
LUV Southwest Airlines
LYB LyondellBasell Industries
M Macy’s
MA Mastercard
MAA Mid-America Apartment
MAC Macerich
MAR Marriott International
MAS Masco
MAT Mattel
MCD McDonald’s
MCHP Microchip Technology
MCK McKesson
MCO Moody’s
MDLZ Mondelez International
MDT Medtronic
MET MetLife
MGM MGM Resorts International
MHK Mohawk Industries
MKC McCormick & Co
MLM Martin Marietta Materials
MMC Marsh & McLennan
MMM 3M
MNST Monster Beverage
MO Altria Group
MON Monsanto
MOS Mosaic
MPC Marathon Petroleum
MRK Merck & Co
MRO Marathon Oil
MS Morgan Stanley
MSFT Microsoft
MSI Motorola Solutions
MTB M&T Bank
MTD Mettler-Toledo Intl
MU Micron Technology
MYL Mylan
NAVI Navient
NBL Noble Energy
NCLH Norwegian Cruise Line
NDAQ Nasdaq
NEE NextEra Energy
NEM Newmont Mining
NFLX Netflix
NFX Newfield Exploration
NI NiSource
NKE Nike
NLSN Nielsen Holdings
NOC Northrop Grumman
NOV National Oilwell Varco
NRG NRG Energy
NSC Norfolk Southern
NTAP NetApp
NTRS Northern Trust
NUE Nucor
NVDA NVIDIA
NWL Newell Brands
NWS News
NWSA News
O Realty Income
OKE ONEOK
OMC Omnicom Group
ORCL Oracle
ORLY O’Reilly Automotive
OXY Occidental Petroleum
PAYX Paychex
PBCT People’s United
PCAR PACCAR
PCG PG&E
PCLN Priceline Group
PDCO Patterson Companies
PEG Public Service Enterprise
PEP PepsiCo
PFE Pfizer
PFG Principal Financial Group
PG Procter & Gamble
PGR Progressive
PH Parker Hannifin
PHM PulteGroup
PKG Packaging Corp of America
PKI PerkinElmer
PLD Prologis
PM Philip Morris Intl
PNC PNC Financial Services Gr
PNR Pentair
PNW Pinnacle West Capital
PPG PPG Industries
PPL PPL
PRGO Perrigo Co
PRU Prudential Financial
PSA Public Storage
PSX Phillips 66
PVH PVH
PWR Quanta Services
PX Praxair
PXD Pioneer Natural Resources
PYPL PayPal Holdings
QCOM Qualcomm
QRVO Qorvo
RCL Royal Caribbean Cruises
RE Everest Re Group
REG Regency Centers
REGN Regeneron Pharmaceuticals
RF Regions Financial
RHI Robert Half International
RHT Red Hat
RJF Raymond James Financial
RL Ralph Lauren
RMD ResMed
ROK Rockwell Automation
ROP Roper Technologies
ROST Ross Stores
RRC Range Resources
RSG Republic Services
RTN Raytheon
SBAC SBA Communications
SBUX Starbucks
SCG SCANA
SCHW Charles Schwab
SEE Sealed Air
SHW Sherwin-Williams
SIG Signet Jewelers
SJM JM Smucker
SLB Schlumberger
SLG SL Green Realty
SNA Snap-on
SNI Scripps Networks
SNPS Synopsys
SO Southern
SPG Simon Property Group
SPGI S&P Global
SRCL Stericycle
SRE Sempra Energy
STI SunTrust Banks
STT State Street Corporation
STX Seagate Technology
STZ Constellation Brands
SWK Stanley Black & Decker
SWKS Skyworks Solutions
SYF Synchrony Financial
SYK Stryker
SYMC Symantec
SYY Sysco
T AT&T
TAP Molson Coors Brewing
TDG TransDigm Group
TEL TE Connectivity
TGT Target
TIF Tiffany
TJX TJX Companies
TMK Torchmark
TMO Thermo Fisher Scientific
TPR Tapestry
TRIP TripAdvisor
TROW T. Rowe Price Group
TRV Travelers Companies
TSCO Tractor Supply
TSN Tyson Foods
TSS Total System Services
TWX Time Warner
TXN Texas Instruments
TXT Textron
UA Under Armour
UAA Under Armour
UAL United Continental Holdings
UDR UDR
UHS Universal Health Services
ULTA Ulta Beauty
UNH UnitedHealth Group
UNM Unum
UNP Union Pacific
UPS United Parcel Service
URI United Rentals
USB US Bancorp
UTX United Technologies
V Visa
VAR Varian Medical Systems
VFC VF
VIAB Viacom
VLO Valero Energy
VMC Vulcan Materials
VNO Vornado Realty Trust
VRSK Verisk Analytics
VRSN VeriSign
VRTX Vertex Pharmaceuticals
VTR Ventas
VZ Verizon Communications
WAT Waters
WBA Walgreens Boots Alliance
WDC Western Digital
WEC WEC Energy Group
WFC Wells Fargo
WHR Whirlpool
WLTW Willis Towers Watson
WM Waste Management
WMB Williams Companies
WMT Wal-Mart Stores
WRK WestRock
WU The Western Union
WY Weyerhaeuser
WYN Wyndham Worldwide
WYNN Wynn Resorts
XEC Cimarex Energy
XEL Xcel Energy
XL XL Group
XLNX Xilinx
XOM Exxon Mobil
XRAY Dentsply Sirona
XRX Xerox
XYL Xylem
YUM Yum Brands
ZBH Zimmer Biomet Holdings
ZION Zions Bancorp
ZTS Zoetis

Här finner du OMX30 aktier.